Brownstone » Brownstone Journal » Zákon » Proč je akademická sféra přitahována fašismem

Proč je akademická sféra přitahována fašismem

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Většina akademiků se od ledna 2020 poslušně postavila i za ty nejnepravděpodobnější sebeklamy vůdců covidu. Je mrazivé, že zahráli hrubou reprízu výkonu svých profesionálních předchůdců v Německu 1930. let, kdy velká část Němečtí vědci podpořili iracionalita nacistů. 

Na začátku současného šílenství v mnoha západních zemích tisíce akademiků podepsaly petice (např toto), které účinně prosily své demokraticky zvolené vlády a jejich podpůrné byrokracie, aby se přeměnily v kádry despotických násilníků. 

Jakými prostředky toho mělo být dosaženo? Použitím samotné státní mašinérie k vnucování neprokázaných sociálních a lékařských experimentů celé populaci, a tím hrubého omezování ústavních svobod a mezinárodně uznávaných lidských práv.

Je bizarní, že akademici tleskali tomu, že vůdci covidu po celém světě ignorovali nashromážděné znalosti veřejného zdraví za desetiletí a dokonce manipulovali s dobře prozkoumanými plány, které byly připraveny právě pro takovou událost. Většina akademiků se beznadějně zamilovala do iluze, že odpovědí na tuto novou hrozbu je totalita řízená odborníky a že zachování svobod nemá žádný smysluplný přínos. Byli zkrátka ohromeni lákadlem fašismu. 

Fašismus: Jeho povaha a přitažlivost 

Nejširší a nejjednodušší definice fašismu podle online slovníku Merriam-Webster je: „sklon k nebo skutečnému uplatňování silné autokratické nebo diktátorské kontroly“. 

Sami jako akademici chápeme přitažlivost, kterou může mít tato ideologie pro jiné akademiky. Fašismus je v mnoha ohledech přirozenou filozofií akademika. Koneckonců, akademické instituce jsou živnou půdou pro lidi, kteří se specializují na zvládnutí oblasti znalostí tak, že o této oblasti vědí více než kdokoli jiný, čímž poskytují společnosti jako celku výhody této větší hloubky odbornosti. Aby se tato užitečnost projevila, potřebuje systém, ve kterém je těm, kdo dosáhli větších znalostí, věnována relativně větší pozornost a váha při veřejném rozhodování. 

Akademičtí specialisté jsou proto ze své podstaty tak trochu „nad lidmi“, přičemž se od lidí do určité míry očekává, že budou „důvěřovat odbornosti“, aby se celé akademické úsilí v první řadě vyplatilo. Některé akademické instituce a jednotliví akademici to drhnou tím, že strhávají hodnost, chlubí se svou domnělou brilantností a nařizují obyčejným laikům, aby nezpochybňovali svou autoritu. Přesto takové odporné elitářství není tak docela fašismus. 

Je potřeba malý krok navíc a zahrnuje spoluúčast samotných laiků. „Lidé“ musí uznat, že vynikající odbornost opravňuje jejich vlastníky k tomu, aby byli přímo odpovědní za záležitosti reálného světa a měli k dispozici donucovací nástroje k potrestání těch, kteří se neshodují.

K Websterově definici výše bychom mohli přidat, od Michaela Foucaulta, že „[]strategickým protivníkem je fašismus... fašismus v nás všech, v našich hlavách a v našem každodenním chování, fašismus, který způsobuje, že milujeme moc, toužíme po tom, co nás ovládá a vykořisťuje."  

Foucault zde uznává, že je lidskou přirozeností fantazírovat o velké moci. Je v lidské přirozenosti akademiků fantazírovat o tom, že si zaslouží větší moc kvůli úsilí vynaloženému na vytvoření modelu, techniky měření, rámce, výzkumného programu nebo učebního plánu. Sami jsme obeznámeni s tím pocitem lehkosti, když se oddáváme fantaziím o shromažďování obrovského počtu fanoušků a milionech, které napodobují naši práci, zatímco se věnujeme každodenní práci, výzkumu a psaní knih. Tyto fantazie mohou být užitečné, s mírou, jako motivační prostředek. Zvědavost sama o sobě může být dostatečným důvodem k tomu, stát se odborníkem, ale pro zvýšení úsilí říci o této odbornosti zbytku světa je užitečné mít touhu ovlivňovat ostatní.

Není proto žádným překvapením, že akademici opět prokázali, že sedící kachny jsou lákadlem fašismu: fantazie, že by je zbytek lidstva měl následovat a přijmout jejich vyšší postavení. Poselství, že laici musí logicky rezignovat na méněcennost, bylo vydáno mnoha způsoby, za použití mnoha pláštíků, a nejnepříjemněji v tomto období světovými zdravotnickými vědci, epidemiology a ekonomy, kteří nemilosrdně využívali důvěry veřejnosti ve své „odbornosti“ a připojil se k šílenému davu.

Boj proti fašismu

Jaký je klíčový argument proti logice fašismu? Co bychom měli v budoucnu zdůrazňovat a učit mnohem důrazněji, chceme-li se vyhnout dalšímu opakování?

Klíčovou pravdou, kterou je třeba mít na paměti, je, že moc korumpuje každého, včetně akademiků. Moc je pro lidi jako heroin. Toužíme po tom, jsme ochotni kvůli tomu zabíjet a lhát a nemůžeme si pomoct a snít o tom, jak toho dostaneme víc. 

Vzhledem k tomu, co je známo o tom, že nás ovládá, bychom měli nedůvěřovat každému, kdo má moc, včetně nás samotných. Mít jak odbornost, tak pravomoc věci řídit, je prostě příliš mnoho na to, abychom je komukoli svěřili: odbornice, která je zároveň autoritou, začne své odbornosti zneužívat k tomu, aby vymýšlela další a další výmluvy, jak se upínat k moci. Viděli jsme to v dobách covidů prakticky v každé západní zemi (Fauci, Witty a Lam jsou jen tři z nejznámějších).

Ústředním bodem lákadla fašismu je lež, že moc nás nezkorumpuje. Jak je palčivě ilustrováno v Pánu prstenů, lákadlem fašismu – dokonce i pro morálně spravedlivého člověka – je klam, že může mít jak absolutní moc, tak i nadále být morálně dobrým člověkem. Tím, že jinak dobrý člověk podlehne vábení moci, podlehne lži, že moc korumpuje všechny ostatní, ale ne sám sebe, protože je lepšíTM

Období covidu by nám mělo připomínat poučení z nacistického období, a sice, že odborníci s mocí budou nemilosrdně lhát, aby zdůvodnili, proč by měli zůstat u moci, a tím překroutit svou odbornost. Dokonce očistí další, často lepší odborníky, kteří s nimi nesouhlasí nebo jim stojí v cestě. Einstein byl nacisty očištěn a on nakonec pomáhal Američanům vymýšlet zbraně, aby porazili jeho bývalou vlast. Tentokrát tomu tak bylo Kulldorff a další. 

Lež, že může existovat nezkorumpovaný lidský expert, který drží moc, se už naplno projevila v tom plánu pro fašistickou společnost, Republika od Platóna. Platón otevřeně fantazíruje o společnosti, ve které je těm, kdo mají větší vzdělání, přiznána větší moc, s králem filozofů na samém vrcholu. Je to příšerný silový výlet a velmi obdivovaný generacemi akademiků, kteří rádi myslí na sebe na vrcholu. Nedokážou si uvědomit, že kdyby se dostali na takový summit, sami by lhali o tom, jak si jsou jisti svými „řešeními“, a že v takovém světě by je zbytek lidstva nenásledoval otrocky, kdyby měli alternativu dopřát si jejich vlastní fantazie.

Vina za současné kolo fašismu, které se objevilo v roce 2020, musí být široce sdílena. Kultura uctívání „úspěchu“, a tedy i vnímání těch, kteří jsou na vrcholu, ze své podstaty „lepší“, činí moc ještě svůdnější. Potvrzuje posedlost mocí, která do určité míry žije v nás všech tím, že dává rovnítko mezi autoritu a nadřazenost. Není to kultura, kterou potřebujeme. Ti, kteří jsou u moci, by měli být vždy neúnavně a věčně sledováni, bez ohledu na to, jak hodní mohli být před svým vzestupem.

Zlo v "posílení"

Nevyhnutelná korupce mocných nás vede k otázce, zda je skutečně dobré, aby lidé měli větší moc. Naše skepse se rozšiřuje i na koncept „zmocnění“, který, i když se dnes často mimochodem považuje za dobrou věc, ve skutečnosti ztělesňuje stejnou domýšlivost, že zdrojem všeho dobra je spíše síla než otrávený kalich. 

Naše kultura nabrala v posledních desetiletích špatný směr ve svém důrazu na „posílení postavení“ pro každého, kdo se cítí opovrhován, svým „typem“ nebo jeho předky. Tento důraz je slepý vůči moudrosti našich největších spisovatelů o tom, jak moc svádí a korumpuje.

Společnosti by prospělo obnovené povědomí o lekci společné pro příběhy Goethova Fausta, Shakespearova Macbetha, Voltairova Candide, Daenerys ze Hry o trůny a Američtí revolucionáři: zkrátka moc je heroinem lidstva. Toužíme po něm, lžeme po něm, prosíme, abychom ho měli, a uctíváme ho, ale není to pro nás dobré. Nikomu by se to nemělo věřit a nikdo by toho neměl mít hodně. 

Moc je prokletí. Měli bychom se snažit šířit moc nad obyvatelstvem a nad různými částmi společnosti ne proto, abychom šířili její radosti, ale abychom rozmělnili její zlý vliv. Otevřené uznání, že moc je spíše prokletím než požehnáním, by vyžadovalo zásadní změnu v našich současných vyprávěních kolem představ o zmocnění. 

Samozřejmě žádáme téměř nemožné, což je otevřené uznání, že moc by měla být vnímána jako břemeno, o které je třeba se podělit, spíše než jako něco žádoucího, za čím by se měl každý hnat. Můžeme odsuzovat naše hrdinské uctívání moci? Dokážeme uznat, že většina z nás si celý život lhala o moci a že o moci otevřeně lže prakticky celá kulturní a politická elita? To jsou těžké dotazy.

Uvědomění si, že moc je nejškodlivější drogou, jakou lidstvo zná – a zabudování tohoto uznání do našich vzdělávacích institucí a kultury – však nabízí určitou naději na ochranu lidí před lákadlem fašismu, protože do něj vkládá „odbornost“ mocných. správnou perspektivu. To vede k tomu, že experti na autoritu jsou vysoce omylní, nejen proto, že jsou lidé, ale také proto, že jsou silně vystaveni droze moci. 

Kombinace odbornosti s autoritou je cestou ke zvrácení skutečné odbornosti. Žádný odborník by neměl mít velkou moc a odborníkům v autoritách by se vždy měla nedůvěřovat. Měli by být těmi posledními lidmi, kterým je dovoleno diktovat ostatním, co se má stát „na základě jejich odbornosti“. Spíše by měli být experti postaveni do pozice potřeby vysvětlit a přesvědčit konkurenční odborníky a skeptickou populaci. Akademici a jiní vědečtí odborníci by proto měli mít úlohu vysvětlovat a doporučovat, nikoli však rozhodovat. To platí zejména tehdy, když je v sázce hodně, jako je tomu v případě nouze.

Může k této zásadní změně v našem pohledu na moc v současném akademickém prostředí dojít? O tom pochybujeme. Univerzity jsou nyní silně orientovány na fantazii moc je dobrá. Akademici jsou nuceni honit se za vlivem a uznáním a jsou uctíváni, když těchto věcí dosáhnou. Univerzitní manažeři jsou podobně posedlí slávou, ligovými tabulkami a dalšími ukazateli síly jejich instituce. Stručně řečeno, současné univerzity jsou živnou půdou pro fašismus, a proto jsou pevnou součástí našeho současného problému. Potřebujeme úplně jiné univerzity. V místech, jako jsou USA, to může vyžadovat začít téměř od nuly.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autoři

 • Paul Frijters

  Paul Frijters, Senior Scholar na Brownstone Institute, je profesorem ekonomie blahobytu na katedře sociální politiky na London School of Economics, UK. Specializuje se na aplikovanou mikroekonometrii, včetně práce, štěstí a ekonomie zdraví Spoluautor Velká covidová panika.

  Zobrazit všechny příspěvky
 • Gigi Fosterová

  Gigi Foster, hlavní stipendista Brownstone Institute, je profesorkou ekonomie na University of New South Wales, Austrálie. Její výzkum pokrývá různé oblasti včetně vzdělávání, sociálního vlivu, korupce, laboratorních experimentů, využívání času, behaviorální ekonomie a australské politiky. Je spoluautorkou Velká covidová panika.

  Zobrazit všechny příspěvky
 • Michael Baker

  Michael Baker má titul BA (ekonomie) z University of Western Australia. Je nezávislým ekonomickým konzultantem a novinářem na volné noze se zkušenostmi v oblasti politického výzkumu.

  Zobrazit všechny příspěvky

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute