Brownstone » Brownstone Institute články » Ideologická šikana studentů musí přestat 
gender ideologie šikana

Ideologická šikana studentů musí přestat 

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Nedávno jsem absolvoval téměř 400 pohovorů s uchazeči o podpisové programy letní školy vzdělávací instituce, pro kterou působím jako akademický děkan. 

Všichni dotazovaní – většinou ve věku 16 nebo 17 let a z velké části sami vybraní pro inteligenci a zájem o humanitní vědy – věděli předem, že naším zájmem jako vzdělávací organizace, a tudíž i mojí starostí jako tazatele, je posoudit každého studenta. intelektuální poctivost, intelektuální pokoru, schopnost kriticky myslet a schopnost produktivně zapojit myšlenky, se kterými nesouhlasí. 

Každému dotazovanému byl zaslán dopis, ve kterém jim řekl, aby očekávali, že budou napadeni potenciálně provokativními a nepohodlnými názory, a aby zrušili rozhovor, pokud to není něco, co by se jim líbilo. Každý pohovor také začínal tím, že jsem žadateli řekl: „Protože mým úkolem je vás trochu vyzvat, pravděpodobně budu hrát ‚ďáblova advokáta‘, takže byste z toho, co řeknu v příštích 20 minutách, neměli usuzovat na nic, čemu skutečně věřím. “ Pohovor pokračuje pouze tehdy, když student dá najevo, že rozumí.

Poté je téměř všechny vyzvem, aby se se mnou podělili o své přesvědčení, o kterém se cítí nejméně schopni plně a upřímně sdílet se svými vrstevníky kvůli důsledkům, které by v důsledku toho očekávali. V reakci na to studenti z anglosféry (Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland v sestupném pořadí podle počtu uchazečů) nastolili jedno téma mnohem častěji než jakékoli jiné: gender ideologii. 

Četné desítky příkladů, ve kterých studenti na toto téma upozornili, podpořily fascinující závěry o dopadu genderové ideologie na dnešní děti. 

Za prvé a nejzřejmější, genderová ideologie je téma, na které se mladí lidé cítí nejméně schopni plně sdílet svůj upřímný názor – ve srovnání s jakýmkoli jiným, co je napadne. 

Za druhé, „nevyslovitelný“ názor, který většina studentů, kteří nastolili téma gender, zastávala, se týkal konkrétně transidentifikace lidí ve sportu. Každý z této podskupiny tvrdil, že základní férovost vyžaduje, aby transženám, které jsou (biologicky) muži, nebylo dovoleno soutěžit se ženami ve sportu. Žádný student, který se vyjádřil k tomuto konkrétnímu tématu, neměl opačný názor.

Co je pohlaví?

V průběhu následné konverzace by téměř všichni tito studenti dali jasně najevo, že existuje něco jako sex, který by specifikovali jako muž nebo žena.

Většina z nich by v určitém okamžiku použila slovo „gender“ – a já bych obvykle využil příležitosti a zeptal se, co to slovo znamená.

Věci by pak šly jedním ze tří způsobů. V pořadí podle sestupné frekvence:

  1. Student by definoval gender jako tvrzenou identitu, která by (přímo nebo nepřímo) zahrnovala tvrzení o tom, že je žena nebo muž. Při dalším zpochybňování a zvažování analogií by student nakonec (a často neklidně) připustil, že někdo, kdo tvrdí, že identita je v rozporu s fyzickou realitou, se jednoduše mýlí (ať už je to cokoliv jiného).
  2. Student by definoval gender z hlediska sebeidentifikace (být x znamená identifikovat se jako x) a následně by si při dotazování uvědomil, že jediným východiskem z kruhovitosti je definovat x jako něco nesubjektivního (v reálném světě ). Většina by to pak neudělala, protože by si uvědomila, že si již protiřečila.

Výše uvedené dva výsledky představovaly většinu konverzací se studenty o genderu, což naznačuje, že většina z nich nepochybně přijala genderově ideologická tvrzení, aniž by jim rozuměla nebo o nich dokonce kriticky přemýšlela.

  1. Studenti, kteří byli schopni podat použitelnou definici pohlaví, byli zdaleka nejmenší skupinou; učinili tak tím, že definovali gender v podstatě jako požadavek učiněný na základě touhy osoby být považován za odpovídající očekáváním, která ostatní lidé mají od mužských a ženských osob. (Např. jsem žena, definovaná spíše podle pohlaví než podle pohlaví, pokud se cítím pohodlněji, když očekávání ostatních ode mě byla typická pro jejich očekávání od žen než od mužů, i když jsem muž.)

Žádný student samozřejmě nevyjádřil třetí definici tak technicky (zde mám výhodu v tom, že potřebuji tolik času a přemýšlení, kolik potřebuji k poskytnutí přesné formulace), ale to byla podstata jediné definice genderu, která se nepožírala. buď seberozpor, nebo nesmyslnost (kruhovitost). 

Jistě i tato třetí, povrchně koherentní definice genderu vyvolává problém: může být genderem žádný sebeidentifikace, která poskytuje zvýšený komfort na základě přesvědčení o očekáváních ostatních lidí s ohledem na ni? Může být například „ryba“ pohlavím jen proto, že by mi vyhovovalo, kdyby se na mě reagovalo tak, jako (věřím) lidé mají tendenci reagovat na něj? A co „král“, pokud se cítím jako magisterský, nebo „černoch“? Po zpochybnění těchto příkladů žádný student nevěřil, že by některá z těchto věcí byla gender – ale také žádný student nemohl poskytnout žádný koherentní a neprotichůdný základ pro omezení pohlaví na identifikace, které nějakým způsobem souvisely s pohlavím (včetně rysů, které byly dosud považovány za typické). mužský nebo ženský). 

Studenti, kteří se v diskuzi dostali tak daleko, tak v koutku své vlastní tvorby nemohli udělat nic jiného, ​​než prohlásit, že přijímají gender jako nadřazenost výhradně sexuálním očekáváním jen proto, že „tak to dnes prostě je. “ Jinými slovy, připouštěli, že převládající pojem gender, který používali, byl nekoherentní.

Toto uvědomění dělá to, co následuje, ještě vážnější.

Dopad epistemické šikany 

Jak jsem vedl více takových rozhovorů, bylo stále jasnější, že možná nejdůležitější aspekt genderové ideologie pro naše studenty (a pro společnost, které budou jak součástí a za kterou budou odpovědné) nejlépe demonstruje úvaha o tom, jak bychom měli reagovat na lidé, kteří tvrdí o svém pohlaví, a konkrétně žádají, jak by je ostatní měli označovat. 

Následuje reprezentativní příklad vytvořený z různých částí těchto rozhovorů, aby byly zachyceny hlavní prvky z většiny z nich.

"Kdybych tě požádal, abys mi říkal "ona", udělal bys to?"
"Ano, z respektu."
"Nevypadám a nezním jako muž?"
"Ano"
"Takže bys z úcty lhal?"
"Ano. Opravdu mě to nebolí, když to udělám."
"Skvělý. Takže byste mi z úcty říkali „Jeho Veličenstvo“. Chci říct, často se cítím jako král."
"Ne!"
"Proč ne?"
"Je to rozdílné."
"Jak to?"

Pokud se konverzace dostala tak daleko, pak to bylo ve většině případů v tomto bodě, kdy by student tvrdil, že má morální a epistemické důsledky.

Konkrétně, když si student uvědomil, že nedokázal identifikovat žádnou jasnou zásadu, která by činila mé tvrzení, že jsem žena, pravdivější než mé tvrzení, že jsem král, řekl by mi, že rozdíl spočívá v zacházení, kterého by se jim dostalo, kdyby mě nazývali jednou vs. . jiný. 

Ve skutečnosti „nazval bych vás „ona“ kvůli následkům, které bych čelil, kdybych to neudělal… ale důsledky jsou jiné, pokud vám nebudu říkat ‚Jeho Veličenstvo‘.“

Důsledky, které studenti pojmenovali, zahrnovaly „být ostrakizován“, „vyloučení z univerzity“ nebo „neschopnost získat práci, kterou chci“. 

Poté, co jsem si to párkrát prošel, navrhl jsem jednomu žadateli: "Pokud vám dobře rozumím, říkáte mi, že to, jak mluvíte o pohlaví, je skutečně dáno tím, jak účinná je šikana." Žadatel souhlasil. Následně jsem dal návrh ostatním dotazovaným. Z paměti nikdo nesouhlasil. 

V závislosti na zbývajícím čase rozhovoru to někdy končilo. Někteří studenti, kterým zbývalo na hodinách rozhovoru trochu času, by však uvedli další poznámku o tom, že se musí rozhodnout, „kam nakreslit čáru“ (věta, kterou jsem opakovaně slyšel) – buď čáru, která omezuje velikost lži, kterou by být ochotni říct, nebo čára, která označuje velikost nákladů na pověst, které by byli ochotni nést. Někteří tvrdili, že „zájmeno lež“ je „bílá lež“, toho druhu, který říkáme pořád. 

S těmi studenty, o kterých jsem si myslel, že by z toho mohli mít prospěch, bych bod posunul dále: „Co takhle nakreslit čáru někde před mrzačením dětí? (Pamatujte si: už byli varováni, že rozhovor může být provokativní.)

Minuta nebo dvě zpětné vazby by pak pokračovaly v možnosti kauzální souvislosti mezi vystavením dětí myšlence, že muži mohou být ženami a ženy mohou být muži (na jedné straně) a lékařskými zásahy s celoživotními škodlivými následky po minimálním klinické psychologické posouzení (na druhé straně). 

Někteří se zastavili a připustili ponuré uvědomění si morální nutnosti mluvit svou vlastní pravdu ve svém jednání se sebou samými a ostatními – včetně tvrzení o genderu; jiní to vzali, ale pak upřímně znovu potvrdili, že navzdory tomu bude účinnost šikany, které v současnosti čelí a jíž jsou ohroženi, i nadále způsobovat, že budou souhlasit s genderovou ideologií, a to navzdory jejím potenciálním škodlivým důsledkům pro děti; jiní, šokovaní, když jim někdo řekl o některých nedávných událostech kolem GIDS a kliniky Tavistock (například), by uznali, jak málo o tom věděli a jak je důležité zjistit více. 

Proč investovat do čističky vzduchu?

Můj poznatek z těchto rozhovorů je, že genderová ideologie dělá mnoho z toho, čeho se obávají její odpůrci a čeho se její zastánci snaží – alespoň mezi našimi mladými lidmi. 

Proniká do škol a šikanuje mladé lidi, aby vyjádřili souhlas s názory nebo alespoň trestali nesouhlas s názory, které si sami před sebou nedokážou ospravedlnit, když jsou k tomu vyzváni v epistemicky neutrálním a neodsuzujícím prostředí. 

Ačkoli se nezdá, že by tato šikana podkopala základní morální instinkt mladých lidí pro spravedlnost (bez výjimky jsou proti mužským soutěžím se ženami ve sportu, protože je to „nespravedlivé“), kriticky podkopalo jejich základní morální instinkt poctivosti. 

Navíc mladí lidé nyní zjišťují, že používají ideologicky zatížené termíny, které jsou v rozporu s jejich vlastními zkušenostmi, což velmi rychle zjistí, když jsou požádáni, aby své zkušenosti a názory sdíleli pravdivě, důvěrně a beze strachu z kritiky nebo odplaty.

Jak je pravděpodobně zřejmé z výše uvedeného, ​​teenageři, se kterými jsem vedl tyto rozhovory o genderové ideologii, jsou obecně na vrcholu své kohorty. Vzhledem k povaze programu, o který se ucházeli, existuje velká míra vlastního výběru v oblasti inteligence.

Avšak dotazovanému, jehož názor na gender ideologii nejvíce zasluhuje přesnou citaci, bylo pouhých 11 let: 

Já: "Slyšíte nějaká témata, o kterých se často mluví a o kterých se obzvlášť zajímáte, nebo si myslíte, že nerozumíte tomu, o čem všichni mluví?"
Dotazovaný: "LGBTQ věci."
Já: "Aha dobře. co s tím? Co o tom slyšíte a jaké jsou vaše otázky nebo neshody?“
Dotazovaný: "Mluvili jsme o tom ve škole a... mám pocit, že lidé povzbuzují lidi, aby byli LGBTQ."

Poté během následné diskuse 

Já: Co dalšího jsi viděl, že tě to přimělo přemýšlet: "Proč to povzbuzují?"
Dotazovaný: Protože mám pocit, že je to velmi oblíbené téma a hodně lidí o něm mluví a hodně lidí říká, že jsou LGBTQ. Ale pokud jste se vrátili o 50 let zpátky, nebyl to skoro nikdo.
Já: Proč si myslíte, že mladí lidé jako vy – mnohem více z nich – říkají, že jsou [LGBTQ]?
Dotazovaný: Možná proto, že si myslí, že je to cool nebo tak něco. Možná to vidí všude hodně. Takže si myslí, že když o tom všichni mluví, musí to být dobré; musí to být cool, takže „jdu do toho“.
Já: Myslíte si, že je to v životě obecná věc – že lidé, zvláště mladí lidé, si myslí, že když se o něčem hodně mluví, je to v pohodě, takže se lidé chtějí dostat do rozjetého vlaku?
Dotazovaný: Ano.

Mít možnost vyzpovídat 400 inteligentních dětí a zeptat se jich na názor, který se nejvíce bojí sdílet se svými vrstevníky, je velká výsada. Je to také nesmírně vypovídající. 

Nemusíme spekulovat o morální a epistemické újmě způsobené dětem, když vzdělávací instituce a naše kultura v širším měřítku požadují dodržování ortodoxie, trestání zkoumání pravdy a upřímné vyjádření upřímně zastávaných názorů a osobních zkušeností. Jediné, co musíme udělat, je zajistit, aby byla upřímnost pro děti bezpečná – a pak je nechat, aby nám to řekly. Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute