Brownstone » Brownstone Journal » Vláda » Nejnebezpečnější mezinárodní smlouva, jaká kdy byla navržena
lidská práva

Nejnebezpečnější mezinárodní smlouva, jaká kdy byla navržena

SDÍLET | TISK | E-MAILEM

Lidská historie je příběhem zapomenutých lekcí. Navzdory katastrofálnímu kolapsu evropské demokracie ve 1930. letech se zdá, že příběh dvacátého století – v němž občané, zastrašení existenčními hrozbami, se smířili s odmítnutím svobody a pravdy ve prospěch poslušnosti a propagandy, a přitom umožnili despotickým vůdcům uchopit stále absolutističtější moc – je nebezpečně blízko k zapomenutí.

Nikde to není zjevnější než ve vztahu ke zjevné nonšalanci, která přivítala dvě mezinárodní právní dohody, které v současné době procházejí Světovou zdravotnickou organizací: nová pandemická smlouva a změny Mezinárodního zdravotnického řádu z roku 2005, oba mají být předloženy řídící orgán WHO, Světové zdravotnické shromáždění, v květnu příštího roku. 

Co se týká stipendistů a právníci Jak podrobně popsali, hrozí, že tyto dohody zásadně přebudují vztah mezi WHO, národními vládami a jednotlivci.

Do mezinárodního práva by pevně začlenili nadnárodní přístup k veřejnému zdraví shora dolů, v němž by WHO, jednající v některých případech na základě výhradního uvážení jednoho jednotlivce, svého generálního ředitele (DG), byla oprávněna ukládat rozsáhlé, právně závazné pokyny členské státy a jejich občané, od nařčení finančních příspěvků jednotlivými státy; k požadavku na výrobu a mezinárodní sdílení vakcín a jiných zdravotnických produktů; k požadavku vzdát se práv duševního vlastnictví; prvořadé vnitrostátní procesy schvalování bezpečnosti pro vakcíny, genové terapie, lékařské přístroje a diagnostiku; a zavedení národních, regionálních a globálních karantén bránících občanům cestovat a nařizovat lékařské prohlídky a ošetření. 

Byl by rutinně zaveden globální systém digitálních „zdravotních osvědčení“ pro ověřování stavu vakcíny nebo výsledků testů a síť biologického dozoru, jejímž účelem by bylo identifikovat viry a varianty vzbuzující obavy – a monitorovat národní soulad s politickými směrnicemi WHO v událost z nich – by byla vložena a rozšířena.

Pro uplatnění kterékoli z těchto rozsáhlých pravomocí by neexistoval žádný požadavek na „skutečnou“ zdravotní pohotovost, při níž lidé utrpí měřitelnou újmu; místo toho by stačilo, aby GŘ, jednající podle svého uvážení, identifikovalo pouhý „potenciál“ pro takovou událost.

Je těžké přeceňovat dopad těchto návrhů na suverenitu členských států, individuální lidská práva, základní principy lékařské etiky a blaho dětí. V současné podobě by tyto návrhy upíraly suverenitu Spojeného království a vládní autonomii nad zdravotními a sociálními politikami, a to prostřednictvím nepřímých dopadů nucených blokací a karantén a protože každý členský stát by musel vyčlenit ohromujících minimálně 5 procent vnitrostátních rozpočtů na zdravotnictví a dosud nespecifikované procento HDP na prevenci a reakci WHO na pandemii, rovněž na kritické aspekty hospodářské politiky.

Navrhované nové pravomoci by se týkaly nejen Všeobecné deklarace lidských práv, ale také Úmluvy OSN o právech dítěte. Signalizovaly by nový předěl v našem chápání základních lidských práv: výslovný pozměňovací návrh k MZŘ vypouští znění, které v současnosti zní „[t]eto nařízení se provádí při plném respektování důstojnosti, lidských práv a základních svobod osob“ nahradit ho mlhavým potvrzením, že „[provádění těchto nařízení bude založeno na zásadách spravedlnosti, inkluzivity, soudržnosti…".

Ustanovení požadovat (můj důraz) – zejména – WHO vyvinout rychlé regulační pokyny pro „rychlé“ (aka uvolněné) schvalování široké škály zdravotnických produktů, včetně vakcín, genových terapií, lékařských přístrojů a diagnostických hrozeb, v pohled právních právníků,“dlouho bojoval za standardy lékařského práva s cílem zajistit bezpečnost a účinnost léčivých přípravků,“ a měla by být zvláště důležitá pro rodiče.

Nic v těchto dokumentech by totiž WHO nezavazovalo k tomu, aby rozlišovala své závazné směry pro jejich dopad na děti, což by umožnilo bez rozdílu opatření včetně hromadného testování, izolace, omezení cestování a očkování – potenciálně u testovaných a experimentálních produktů rychle řízených k urychlenému schvalování – být nařízeno pro zdravou dětskou populaci na základě skutečné nebo „potenciální“ zdravotní nouze vyhlášené jednostranně generálním ředitelstvím.

Jako by to nebylo dost znepokojující, o to víc to dělá to, že, jak píše Thomas Fazi, “WHO spadla z velké části pod kontrolu soukromý kapitál a další zájmy.“ Jako on a další vysvětlit, vyvíjející se struktura financování organizace a zejména vliv korporátních organizací zaměřujících se na řešení pandemické reakce (především vakcíny), odvedly WHO od jejího původního étosu prosazování demokratického, holistického přístupu k veřejnému zdraví a směrem ke korporativním komoditám přístupy založené na „vytvářet zisk pro své soukromé i firemní sponzory"(David Bell). Více než 80 procent rozpočtu WHO je nyní „určeno“ financováním prostřednictvím dobrovolných příspěvků obvykle vyčleněné pro konkrétní projekty nebo nemoci způsobem, který poskytovatel financování určí.

Lekce historie

„Historie se může seznámit a měla by varovat,“ uvádí prolog knihy Timothy Snydera, O tyranii: Dvacet lekcí z dvacátého století. Kdyby nám záleželo na tom, abychom byli poučeni, bylo by třeba se poučit o tom, jak daleko nás autoritářství zavedlo na cestě pandemie tyranie a jak, pokud budou plány WHO pokračovat, může pandemie Covid signalizovat teprve začátek.

„Předběžná poslušnost je politická tragédie,“ varuje Lekce jedna a skutečně by se nyní zdálo, že dobrovolná poslušnost, kterou tak bezohledně projevili globální občané v letech 2020–22 – nosit masky, být uzamčen, přijímat nová očkování. Všechna tato opatření a další jsou nyní začleněna do návrhů jako potenciálně závazné směrnice, závazné pro oba členské státy, a tedy i pro jednotlivé občany.

„Bránit instituce,“ radí lekce dvě, protože „instituce se nechrání samy sebe“, což je střízlivá připomínka ve světle toho, že se WHO v těchto návrzích sama označila za „vůdčí a koordinační orgán mezinárodních reakcí v oblasti veřejného zdraví:“ označení, které by tuto organizaci výslovně povýšilo nad národní ministerstva zdravotnictví a volené suverénní parlamenty.

Lekce třetí „Pozor na stát jedné strany“ nám připomíná, že „strany, které přetvořily státy a potlačily soupeře, nebyly od začátku všemocné“. WHO se netváří jako politická strana, ale ani nebude muset poté, co se ustanovila výhradním globálním kontrolorem nejen pro identifikaci pandemií a potenciálních pandemií, ale také pro navrhování a provádění pandemických reakcí, přičemž si také zajišťuje obrovské zdraví. dohledová síť a globální pracovní síla – částečně financovaná daňovými poplatníky národů, nad nimiž se bude tyčit – odpovídající jejímu novému nejvyššímu postavení.

Vzpomínka na profesionální etiku – lekce pět – by byla moudrým radou v roce 2020, ale i když bychom mohli bědovat nad opuštěním lékařské etiky z našeho pohledu v roce 2023 („kdyby lékaři přijali pravidlo žádné operace bez souhlasu,“ rues Synder v souvislosti k tyranii 20. století) by návrhy WHO zajistily, že se takové odchylky od základních pilířů lékařské etiky – informovaný souhlas, nerespektování lidské důstojnosti, tělesná autonomie, dokonce i svoboda experimentování – mohou stát spíše uznávanou normou než ohavností. výjimka.

Dejte si pozor, varuje Synder, před „nenadálou katastrofou, která vyžaduje konec kontrol a protiváh; ...buďte naživu podle fatálních představ o nouzi a výjimce." Návrhy WHO, které by měly být dalším nezbytným krokem k dosažení celosvětové koordinace a spolupráce v oblasti veřejného zdraví, by vytvořily stálou globální infrastrukturu dohledu a byrokracii, jejímž smyslem by bylo vyhledávat a potlačovat mimořádné události v oblasti zdraví. 

Financování této sítě bude pocházet ze soukromých a korporátních zájmů, které budou mít finanční zisk z reakcí založených na vakcínách, které si představují, takže příležitosti pro soukromé využití krizí veřejného zdraví budou obrovské. A tím, že včas rozšíříme a upřesníme okolnosti, za kterých by tyto pravomoci mohly být spuštěny – již není vyžadována „skutečná“ nouze v oblasti veřejného zdraví, ale pouze „potenciál“ pro takovou událost, můžeme očekávat hrozbu výjimečného stavu nouze, aby se stal semipermanentním rysem moderního života.

„[V]ěřte v pravdu,“ říká Lekce deset – neboť „opustit fakta znamená opustit svobodu“, což je skutečně vhodné pro naši orwellovskou éru dvojitého myšlení, její slogany udělovaly status náboženství a jeho ideologii vydávající se za integritu: „Buďte v bezpečí, buďte chytří, buďte laskaví“ (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, 2020). Člověk by se divil, co by Orwell udělal s britskou protidezinformační jednotkou a americkým ministerstvem pravdy nebo s návrhy, které nejen povolují, ale vyžadují, aby WHO vybudovala institucionální kapacitu k zamezení šíření dezinformací a dezinformací – a tak ji pojmenovala jako jediný zdroj pravdy o pandemii? 

Co by si Hannah Arendt myslela o vměšování státu do soukromých životů jednotlivců a rodin v letech 2020–22 a následných dlouhých obdobích izolace a – přijetím nucené izolace a segregace jako nástroje respektujícího veřejné zdraví – o povýšení takového ničení soukromého života na celosvětově uznávanou normu? „Přijměte zodpovědnost za tvář světa,“ říká Snyder ve čtvrté lekci. Může existovat nějaký mocnější symbol viditelných projevů loajality společnosti k jejímu novému normálu, než jsou maskované tváře světa v letech 2020-1?

„Věčná bdělost je cenou svobody“ je citát neméně pravdivý, protože byl nesprávně připisován Jeffersonovi, ale tři roky žil mezi troskami neúspěšného autoritářství Covid. Možná jsme nyní příliš blízko na to, abychom pochopili, jak daleko od liberální demokracie jsme již klesli. 

I kdyby člověk bezvýhradně souhlasil se zaměřením WHO na připravenost na pandemii a vyvolanými intervenčními reakcemi, udělit takové rozsáhlé pravomoci nadnárodní organizaci (natož jednomu jednotlivci v ní), by bylo ohromující. To, jak brutálně ilustrovala pandemická reakce, že ziskově optimalizovaná verze většího dobra, o kterou usiluje WHO, se často střetává se zdravím a blahobytem dětí, nás přivádí k páchání groteskního přečinu na našich dětech a mladých lidech.

Snyderova nejdůležitější lekce by mohla znít „vyniknout – ve chvíli, kdy dáte příklad, kouzlo status quo je zlomeno“. Spojené království bylo dostatečně pohlceno národní suverenitou, aby vystoupilo z EU – ve srovnání s nevolenou WHO je to dítě z plakátu demokracie; Bylo by jistě nemyslitelné, abychom nyní zamávali návrhy, které by umožnily Spojenému království postoupit svou suverenitu nad klíčovými národními zdravotními, sociálními a ekonomickými politikami WHO.Publikováno pod a Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0
Pro dotisky nastavte kanonický odkaz zpět na originál Brownstone Institute Článek a autor.

Autor

Darujte ještě dnes

Vaše finanční podpora Brownstone Institute jde na podporu spisovatelů, právníků, vědců, ekonomů a dalších lidí odvahy, kteří byli profesionálně očištěni a vysídleni během otřesů naší doby. Prostřednictvím jejich pokračující práce můžete pomoci dostat pravdu ven.

Přihlaste se k odběru Brownstone a získejte další novinky

Zůstaňte informováni s Brownstone Institute